Toimintaterapia-arvio

Toimintaterapia on aina tavoitteellista terapiaa. Toimintaterapeutin tekemä toimintaterapia-arvio kartoittaa asiakkaan haasteita ja asiakkaan hyötymistä toimintaterapiasta sekä laatii kokonaistavoitteet terapia jaksolle. Arvio on pituudeltaan lyhyempi kuin varsinainen toimintaterapia. Arvion tarkoituksena ei ole olla vielä terapiaa vaan tehdä arvio yksilön terapian tarpeesta ja sen mahdollisesta pituudesta, tiheydestä ja tavoitteista. Arviossa kartoitetaan asiakkaan arjen vahvuudet ja haasteet toimintaterapian näkökulmasta. Arviossa toimintaterapeutti voi myös suositella asiakkaalle muuta kuntoutusta tai tukea.

Usein julkinen taho (varhaiskasvatus, oppilashuolto, lastenneuvola, perheneuvola, lääkäri, erikoissairaanhoito tms.) toteaa omissa tutkimuksissaan asiakkaan mahdollisesti hyötyvän toimintaterapiasta.

Lääkäri tekee yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman, joka on perusteena mm. Kelan kuntoutukseen ja palveluseteliin.

Toimintaterapeutin tekemä arvio mahdollisesti sisältyy julkisen tahon tutkimukseen ja laadittuun kuntoutusuunnitelmaan.

Toisinaan julkinen taho ostaa toimintaterapia-arvion yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna, jolloin asiakas ohjautuu maksusitoumuksella tai palvelusetelillä toimintaterapeutin arvioon.

Toimintaterapian perusarviossa kartoitetaan asiakkaan mahdollista toiminnallisia haasteita. Tämä tehdään mm. erilaisilla testeillä ja haastatteluilla sekä muulla tiedon keruulla asiakkaan suoriutumisesta omassa ympäristössään ja arjessaan.

Eritystason toimintaterapian arvio meillä sisältää EASI (Evaluation Ayres Sensory Integraation) testin. EASI antaa pohja-arvion sensorisen integraation terapian toteuttamiseen ja tietoa voisiko asiakkaan pulmissa olla kyse SI- haasteista).

Toimitaax Oy:llä käytössä olevat testit:

Bot 2 testi eli Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. 

Beery VMI eli Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration. 

SPM, SPM -p ja SPM 2 ovat Sensory Processing Measure kyselylomakkeet lapsille, nuorille ja aikuisille. 

TVPS  eli Test of Visual Perceptual Skills

M-Fun-PS eli Miller Function & Participation Scales

SCQ  on sosiaalisen kommunikaation kyselylomake

GOAL eli Goal-Oriented Assessment of Lifeskills

OPHI II eli toimintahistoriaa ja toimintakykyä arvioiva haastattelu

OSA on toimintamahdollisuuksien itsearviointi

Sensomotorinen kliininen havainnointi – menetelmä 

EASI eli Evaluation in Ayres Sensory Integration

RALLA  on leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmä

VENNY on visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus- ja kuntoutusmenetelmä 

toimintaterapeutti jaana juhola lahtinen
Jaana Juhola-Lahtinen

Toimintaterapeutti, SI -terapeutti, työnohjaaja, toimitusjohtaja

Jaana ottaa vastaan asiakaspaikkatiedustelut

0405559138
jaana@toimitaax.fi
Toimitaax Oy