Toimintaterapeutti Jaana Juhola-Lahtinen

jaana juhola toimitaax
  • Palveluista vastaava johtaja
  • 040 555 9138
  • jaana@toimitaax.fi

Palveluista vastaava johtaja ja toimitusjohtaja / toimintaterapeutti ja työnohjaaja (STORY)

Toimintaterapeutti (Metropolia AMK)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (Kirsi Consulting Oy)

Autisminkirjon asiantuntija koulutus (Valteri koulu)

Lasten ja nuorten tunnetaito -ohjaaja (Tunne & Taida Oy)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja STORY (Dialogic Oy)

Opiskelen sensorisen integraation (SI) terapeutiksi (Turun AMK ja Sity ry.)

Koulutuksista:

Toimintaterapeutti, Metropolia AMK, Helsinki 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutus on antanut minulle valmiudet toimia myös nepsy -valmentajana ja lisännyt ymmärrystäni erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden vaikutuksista ihmisen arkeen ja arjen tukemiseen sekä toimia ADHD, ADD, Asperger, ja Tourtetten oireyhtymien liittyvien asioiden konsulttina mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muissa yhteisöissä. (Kirsi Consulting Oy ja Tampereen kesäyliopisto)

Autismin kirjon asiantuntijakoulutus on lisännyt valmiuksiani arvioida, kuntouttaa, opettaa ja tukea autismin kirjon henkilöitä sekä toimia autismin kirjon konsulttina mm. kouluissa ja päiväkodeissa. (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri).

Lasten tunnetaito- ohjaaja koulutus oivallutti minut tunteiden tuntemisen ja tunteiden kehollisuuden tärkeyteen. (Tunne & Taida Oy ja Hämeen kesäyliopisto.)

Työnohjaajakoulutus on antanut minulle valmiudet auttaa ihmisiä  työnelämän erilaisissa tilanteissa. (Dialogic Oy)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja- koulutus. Koulutuksessa on opiskeltu työnohjaajaksi sosiaalisen konstruktiivisuuden filosofian näkökulmasta teoreettisina viitekehyksinä dialogisuus, refleksiivisyys, ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus.  (Dialogic Oy ja Tampereen kesäyliopisto). 

SPM- Sensory Prosessing Measure -koulutus on antanut valmiudet käyttää ja tulkita lapsen ympäristölle suunnattua aistikäsittelyn kyselylomakkeita. (Sity ry)

M- FUN PS eli Miller Function&Participation Scales- testikoulutus on antanut valmiudet käyttää ja tulkita M – FUN PS lasten motorisen suoriutumisen testiä ja niiden vaikutusta lapsen arkeen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Sity ry)

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi- koulutus on antanut minulle valmiudet käyttää koottuja sensomotorisia tehtäviä, joiden avulla voidaan selvittää onko lapsen toiminnallisen suoriutumisen ongelmien taustalla puutteita ns. sensomotorisissa perusvalmiuksissa ja voidaanko niihin vaikuttamalla mahdollisesti parantaa lapsen suoriutumista ja selviytymistä arjen haasteista. (Sity ry)

Sensorisen integraation johdanto- osio A. Johdatti aistitiedon käsittelyn vaikutuksiin ihmisen toiminnassa. (Sity ry ja Metropolia AMK)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky- osio B. jatkoi ymmärryksen lisäämistä sensorisen integraation vaikutuksista lapsen toimintakykyyn. (Sity ry ja Turku AMK)

Opiskelen sensorisen integraation terapeutiksi Turun ammattikorkeakoulussa. Suunniteltu valmistuminen on tammikuussa 2022.

ICF ja GAS- koulutus on antanut valmiudet ymmärtää toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF) omassa asiakastyössäni sekä valmiudet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella terapian tavoitteet Goal Attainment Scaling (minun tavoitteeni) menetelmän avulla. (Metropolia AMK)

Vammaistyön työkalupakki – koulutus toi näkökulmia ja välineitä eri tavalla toimivien ihmisten elämään. (Helsingin psykologinen instituutti)

Sokea lapsi seminaari toi näkökulmaa millaisia toimintakyvyn asioita huomioidaan ilman näkökykyä. (Näkövammaisten keskusliitto)

iPad terapiatyössä koulutus tutustutti minut erilaisiin iPadin tuomiin mahdollisuuksiin kuntoutuksessa lasten kanssa. (Terapeija Oy)

Aikuinen lapsen tunteiden säätelyn tukena – koulutus ja Luontevaan vuorovaikutukseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa – koulutukset  avasivat näkökulmia kuinka tärkeää on ihmisen hyväksyvä ja arvostava kohtaaminen. (Niilo Mäki Instiuutti ja Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys)

Hyvän ja pahan syli- eheyttävä vuorovaikutus terapiassa -koulutus syvensi leikin ja eheytymisen merkitysten oivaltamista terapiassa. (Tmi Toimintaterapia Toteemi)

Mindfulness työssä ja asiakastyössä – koulutukset avasivat ymmärrystä hyväksyvän läsnäolon tärkeyteen. (Inspiral Coaching Oy)

Tartu toimeen koulutus päivä muistutti toiminnan aloittamiseen liittyvistä tekijöistä. (Merja Tompuri ja Premius Oy)

Visuaalisen hahmottamisen koulutus toimintaterapeuteille. Koulutuksessa tutustuttiin ihmisen hahmottamisen ja näkemisen laajaan merkitykseen kaikessa toiminnassa.  (Heli Isomäki ja Kuntoutuskouluttajat)

Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen– koulutuspäivä. Päivässä uppouduttiin keskutelmalla ja aitoina harjotteina taraumatomisoitumiseen ja traumatisoituneen kunnioittavaan kohtaamiseen. (Heidi Valasti ja Tunne & Taida Oy)

Webinaari koulutus Kirjaaminen; mitä, miksi ja miten? (Kuntoutuskouluttajat) 

Meillä päivitetään ensiapukoulutukset kahden vuoden välein.